Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

Hrvatski | English


TKO MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE MEMORIJSKE KARTICE DIGITALNOG TAHOGRAFA U SLUČAJU DA JE PODNOSITELJ ZAHTJEVA STRANI DRŽAVLJANIN?


Memorijska kartica za digitalni tahograf izdaje se osobama koje su državljani Republike Hrvatske. Također, može se izdati stranim državljanima, uz uvjet da osoba priloži sve potrebne dokumente koji se zahtijevaju za strane državljane, i to ovisno o vrsti boravka; strani državljani sa odobrenim privremenim boravkom prilažu važeću putnu ispravu, potvrdu o privremenom boravku u Republici Hrvatskoj i radnu dozvolu, a strani državljani sa odobrenim stalnim boravkom prilažu osobnu iskaznicu za stranca i radnu dozvolu.

Posebni slučajevi predviđeni Zakonom o strancima, NN 79/07 36/09 odnose se na državljane i članove obitelji državljana Država europskog ekonomskog prostora (Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija) kojima za podnošenje zahtjeva za izdavanje kartice vozača nije potrebna radna dozvola, nego je dovoljno da prilože potvrdu o privremenom boravku i važeću putnu ispravu ili kod stalnog boravka važeću osobnu iskaznicu za strance.

Kada je podnositelj zahtjeva za izdavanje kartice strani državljanin, uz sve prethodno navedene dokumente koje prilaže u originalu na jeziku zemlje koja je izdala dokumente, obvezan je priložiti i prijevod istih dokumenata od ovlaštenog sudskog tumača. Kartica izdana stranom državljaninu se izdaje sa rokom valjanosti koji je jednak roku na koji je izdana njegova radna dozvola.

Pravila za podnošenje zahtjeva putem opunomoćenika vrijede i za strane državljane.